Nowe dotacje w ramach

POIR

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


IDEA KONSULTING

Partnerzy

IDEA Konsulting Sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej, a także doradztwie finansowym i gospodarczym. Nasz zespół tworzą profesjonaliści mający za sobą kilkuletnie doświadczenie w instytucjach zajmujących się wdrażaniem programów unijnych, firmach doradczych, bankach, a przede wszystkim przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych.

Przejdź na stronę

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania prowadzącą działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie transferu wyników prac naukowych i technologii do gospodarki oraz rozwijania idei przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności.

Przejdź na stronę

POIR 1.1.1

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 • Termin składania wniosków:
  od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.
 • Typy projektów:
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
 • Beneficjenci:
  MSP
 • Warunek konieczny uzyskania dofinansowania:
  Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
  • a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
  • b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
  • c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Poziom i wysokość wsparcia:
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

  Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro

  Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:
  • – 70% badania przemysłowe
  • – 45% prace rozwojowe;
  • – dla średniego przedsiębiorcy:
  • – 60% badania przemysłowe
  • – 35% prace rozwojowe;

  UWAGA! W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:


  dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:
  • – 80% badania przemysłowe
  • – 60% prace rozwojowe;
  dla średniego przedsiębiorcy:
  • – 75% badania przemysłowe
  • – 50% prace rozwojowe;
 • Przykładowe koszty kwalifikowane:
  • - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań,
  • - podwykonawstwo części prac merytorycznych zlecane jednostkom naukowym,
  • - koszty operacyjne w postaci odpisów amortyzacyjnych lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej i/lub wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych,
  • - koszty materiałów, środków eksploatacyjnych ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu oraz koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 17% od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa
  • - koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • - koszty administracyjne (m.in. usługi pocztowe, księgowe, prawne),
  • - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
  • - koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

POIR 1.1.2

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

 • Termin składania wniosków:
  od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.
 • Typy projektów:
  Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.
 • Beneficjenci:
  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • Warunek konieczny uzyskania dofinansowania:
  Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:
  • a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu; LUB
  • b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę; LUB
  • c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Poziom i wysokość wsparcia:
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 5 mln PLN dla mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa

  Oraz

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN dla dużego przedsiębiorstwa

  Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 15 mln euro . Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro

  Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

  dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:
  • – 45% prace rozwojowe;
  • – dla średniego przedsiębiorcy:
  • – 35% prace rozwojowe;
  • – dla dużego przedsiębiorcy:
  • – 25% prace rozwojowe;
  UWAGA! W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:


  dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:
  • – 60% prace rozwojowe;
  • – dla średniego przedsiębiorcy:
  • – 50% prace rozwojowe;
  • – dla dużego przedsiębiorcy:
  • – 40% prace rozwojowe;
 • Przykładowe koszty kwalifikowane:
  • - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań,
  • - podwykonawstwo części prac merytorycznych zlecane jednostkom naukowym,
  • - koszty operacyjne w postaci odpisów amortyzacyjnych lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury badawczej i/lub wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych,
  • - koszty materiałów, środków eksploatacyjnych ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu oraz koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 17% od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa
  • - koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • - koszty administracyjne (m.in. usługi pocztowe, księgowe, prawne),
  • - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
  • - koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.